2,488 afisari

Achizitie SERVICII DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE pentru obiectivele edilitare

Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania, Cod Unic de inregistrare 4707714, va invita sa participati, prin depunerea de oferte, in vederea achizitionarii prin cumparare directa de: „ SERVICII DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE pentru obiectivele edilitare de pe domeniul public al Comunei CORBU” , in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini anexat.

Durata pentru care se solicita asigurarea serviciilor: de la data semnării contractului pana la 31.12.2015

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cumparare directa, cu intocmirea in prealabil a unui studiu de piata, in conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Coduri CPV:

90921000-9 – Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

90923000-3 – Servicii de deratizare;

4. Limba de redactare a ofertei: limba romana;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Oferta financiara va preciza pretul unitar in lei / serviciu/mp sau mc fara T.V.A. Suprafetele,

obiectivele si locatiile unde se presteaza serviciile conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:

 Certificat de inregistrare;

 Certificat constatator Registrul comertului in care sa se regaseasca codul CAEN specific domeniului de activitate solicitat;

 Prestatorul va fi autorizat pentru prestarea serviciilor D.D.D (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) din grupele de toxicitate III si IV eliberate de organele abilitate pentru tratamente cu produse de uz fito -sanitar pentru profilaxie sanitar – umana, avizate

de Ministerul Sanatătii. Firma prestatoare va prezenta Autorizatia sanitar-veterinara – Unitate specializata care asigura servicii DDD conform prevederilor OUG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare 8. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica : max 30.000 lei.

9. Sursa de finantare a contractului care urmeaza a fi atribuit: bugetul local;

10. Modalitati de plata: plata se va efectua cu O.P., in contul operatorului economic, in perioada 24-31 ale lunii, conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza facturii fiscale si a procesului verbale de receptie servicii pe fiecare locatie, inregistrate la Secretariatul institutiei;

11. Oferta se va transmite pe fax la numarul: Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 sau in

plic sigilat la Primaria Comunei Corbu , cu sediul in Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud.

Constanţa, Cod poştal 907085 sau prin e-mail la: e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

12. Data limita pentru transmiterea ofertei: 28.05.2015, orele 16:30.

13. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0241 765 100, interior 112, Compartiment Achizitii Publice.

Invitatia de participare impreuna cu Caietul de Sarcini anexa la aceasta vor fi postate si pe site-ul web: www.primariacorbu.ro /Informatii / Anunturi /Achizitii Publice.

Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*