2,208 afisari

Achizitie servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier

CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Autoritatea contractantă, Comuna CORBU, persoana juridica romana cu sediul Strada Principala Nr. 38, Telefon/Fax : 0241-765100 , 0241-765105, Judetul Constanta, Romania,  Cod Unic de inregistrare 4707714,  a demarat procedurile de atribuire a unui contract de lucrari Cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri.

In conformitate cu ART. 13 din LEGEA Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii ,, Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.

In acest scop Autoritatea contractantă va invita sa participati, prin depunerea de oferte, in vederea achizitionarii prin cumparare directa de: Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru lucrarile de “REAMENAJAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR DIN INTRAVILANUL COMUNEI CORBU”,  Cod CPV : 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, Art. 2 – in scopul:

a) promovarii concurenţei între operatorii economici;

b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;

c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.

Si pentru respectarea  Principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) eficienţa utilizării fondurilor;

g) asumarea răspunderii.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:  ACHIZITIE DIRECTA – conform art.19 din O.U.G. nr.34/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

Criteriul de atribuire este “Pretul cel mai scazut”.

Sursa de finantare a contractului “Servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier” pentru proiectul de mai sus  – este  Bugetul Local.

Limba de redactare a ofertei: romana

 Oferta de pret se va face in lei fara T.V.A.

Pretul ofertei este ferm şi nu va depăşi valoarea estimată de 33.197 lei fara TVA , sub sanctiunea respingerii ofertei drept inacceptabila.

NU se accepta actualizarea pretului contractului

NU se accepta oferte alternative

Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

Plata serviciilor, solicitate prin prezenta, se va face in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea facturii la plata (conditionata de receptia serviciilor).

Perioada de derulare a contractului  este pe perioada de derulare a lucrarilor de constructie debarcader (estimata la aceasta data la 6 luni).

Ofertantul va face dovada ca poate sa presteze in mod legal serviciile ce vor face obiectul viitorului contract. In acest sens va depune toate actele asa cum sunt solicitate in cadrul caietului de sarcini.

Criterii de calificare:

  • Ofertanţii trebuie să dovedească faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la articolul 181 din OUG 34/2006.
  • În situaţia în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (pentru persoanele juridice).

 

In scopul verificării îndeplinirii de către ofertanţi a criteriilor de selecţie de mai sus, operatorii economici interesaţi vor prezenta următoarele documente doveditoare:

  • Persoanele fizice autorizate vor prezenta certificat de înregistrare – C.U.I., eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – copie conformă cu originalul, semnată şi ştampilată;
  • Persoanele juridice vor prezenta certificat de inregistrare de la Oficiul Registrul Comertului sau extras Act constatator, valabil la data depunerii ofertei) din care sa reiasa (sunt inregistrati cu cod CAEN specific) ca sunt abilitati sa desfasoare activitatile obiectului contractului.

Locul prestării serviciilor: sediul autorității contractante, locatia de implementare a proiectului și sediul prestatorului.

Propunere tehnica – Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – formularul de oferta

Ofertanţii trebuie să anexeze o propunere financiară care să cuprindă totalitatea cheltuielilor aferente prestării serviciilor pentru întreaga perioadă de derulare a acestora, în lei fără TVA respectiv la care se adaugă TVA. Se va specifica dacă ofertantul este plătitor de TVA.

Oferta se va transmite pe fax la numarul: Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 sau in plic sigilat la Primaria Comunei Corbu , cu sediul in Str. Principală Nr. 38,  Loc. Corbu,  Jud. Constanţa,  Cod poştal 907085 sau prin e-mail la: e-mail: secretariat@primariacorbu.ro.

Data limita pentru depunerea ofertei: 10.07.2015, ora 16.30

 Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la oricare din numerele de telefon, fax sau adresa de email de mai sus.

 Oferta se poate transmite prin posta, fax, mijloace electronice, depune personal sau prin orice combinatie a acestora.

Notă: Pentru ofertele care vor fi transmise pe e-mail sau pe fax, se solicită ca acestea să fie transmise ulterior şi în original, prin poştă sau depuse direct la sediul societatii de mai sus.

 

Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.