234 afisari

ANUNŢ concurs de recrutare – arhitect şef in cadrul aparatului de specialitate

ANUNŢ

Primăria comunei Corbu, cu sediul în localitatea Corbu, strada Principală nr. 38, judeţul Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere vacantă de arhitect şef în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judetul Constanţa.
Cerinţele specifice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectura, urbanism sau in domeniul inginerie civilă şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, in condiţiile art. 36¹ lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
atestat Registrul Urbaniştilor din România
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, respectiv selecţia dosarelor, proba
scrisă şi interviul şi se va desfăşura la sediul primăriei comunei Corbu, după următorul calendar:
dată publicare anunţ: 12.02.2020
perioadă depunere dosare: 12.02.2020 – 02.03.2020
dată selecţie dosare: 4.03.2020
probă scrisă: 16.03.2020
interviu: 18.03.2020
Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Dosarele de concurs ale candidaţilor vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae (model comun european)
c) copia actului de identitate
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Date de contact: primăria comunei Corbu, strada Principala nr. 38, localitatea Corbu, judeţul Constanţa, telefon/fax: 0241.765.100, e-mail:primaria_corbu2006@yahoo.com, persoană de contact: Alexandru Diana, inspector.

Bibliografia concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de arhitect şef în cadrul primăriei comunei Corbu
1. Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulametului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
11. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

Atribuţiile funcţiei publice de conducere de arhitect şef
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa
Coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională din subordine
Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism;
Participă la şedinţele Consiliului Local al comunei Corbu care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajrea spatiilor publice ale comunei, precum şi amenajarea teritoriului administrativ
Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare care au fost comandate de primarie.
Asigura respectarea legalitatii in actele si avizele acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului comunei Corbu
Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate.
Urmăreşte rezolvarea sesizărilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate;
Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate;
Asigura avizarea şi verificarea documentaţiilor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
Asigura determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii scopului declarant
Asigura formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei
Asigura stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării
Propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală
Propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor documentaţii;
Întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor de oferte de preţ;
Urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în relaţia cu proiectanţii privind documentaţiile specifice de urbanism;
Urmăreşte actualizarea reglementărilor urbanistice şi a documentaţiilor de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare, studiile de specialitate, opţiunile populaţiei, interesul public;
Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei comunei Corbu, cu structurile similare din cadrul altor primării şi cu instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenjării teritoriului (OCPI, ISC, APM etc.)
Cooperează cu instituţii şi servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului;
Asigură informarea şi consultarea populaţiei diferenţiat în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale;
Propune elaborarea după caz şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studii de circulaţie, Planul de amenajare a teritoriului administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu normele legale în vigoare
Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentaţiilor şi organizării licitaţiilor, pentru contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective;
Asigură zilnic informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);
Întocmeşte materiale de informare şi raportare pentru primar şi Consiliul local cu privire la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului
Face parte din comisiile de control constituite la nivel local ;
Participă la receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
Participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei, şi verifica lucrarile executate;
Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;
Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;
Impreuna cu compartimentul Contabilitate şi cu consilierul achizitii publice intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;
Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;
Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si a caror calitate este corespunzatoare;
Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;
Se ocupă în permanenţă de cunoaşterea şi însuşirea legislaţiei referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şefii superior ierarhici.
Documente anexate:
Opis documente înscriere la concurs (PDF)
Formular de înscriere (DOC)
Declaraţie pe propria răspundere cf OUG 24 din 2008 (DOC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*