Asistenta Sociala

Biroul de Asistenta Sociala realizeaza, la nivelul primariei, masurile de protectie sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricaror alte persoane aflate in nevoie. Pentru realizarea atributiilor prevazute de lege, Biroul de Asistenta Sociala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

separator


 • Cartea de identitate al titularului ; Toţi membrii familiei trebuie să aibă acelaşi domiciliu sau reşedinţa prevăzut în actul de identitate;
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie;
 • Certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau certificatul de deces;
 • Livret de familie ; cupon alocaţie de stat sau copie fila CEC
 • Adeverinţe, de elev sau student, pentru acordarea ajutorului social în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator,dacă este cazul – copie legalizată sau copie xerox, însoţită de original, care să restituie după certificarea conformităţii;
 • Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele apte de muncă, cu excepţiile stabilite de lege, eliberate în luna depunerii cererii sau în luna anterioară;
 • Persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, vor prezenta talonul de plată din luna curentă sau din luna anterioară, după caz;
 • Adeverinţe din care să rezulte ultimul venit brut şi net (salarii, sporuri, premii şi orice alte drepturi băneşti sau în natură) realizate de persoanele încadrate în muncă;
 • Adeverinţă de salariu net , din luna curentă, după caz, din luna anterioară depunerii cererii, eliberată de Inspectoratul de Stat
 • Teritorial pentru Handicapaţi, pentru persoana care are în îngrijire permanentă o persoană handicapată;
 • Taloane sau adeverinţă de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultima lună plătită; se iau în calculul veniturilor şi pensiile suplimentare;
 • Adeverinţă din care să rezulte bunurile impozabile cu care membrii familiei figurează în evidenţa primăriei (extras de la ghişeul de impozite şi taxe);
 • Adeverinţă din care să rezulte terenul agricol cu care membrii familiei figurează în proprietate;
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
 • Certificat medical (sau adeverinţă medicală) în care să se menţioneze dacă persoana este sau nu aptă pentru a efectua munci fizice.

 • Cerere tip
 • Livret de familie (original şi copie)
 • Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (original şi copie)
 • Certificate de naştere pentru toţi membrii familiei (original şi copie)
 • Certificat de căsătorie/ Certificat de deces/Sentinţă de divorţ – după caz original şi copie
 • Pentru elevi – adeverinţe de la şcoală cu specificaţia dacă a avut sau nu bursa în luna anterioară depunerii cererii şi cuantumul bursei
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare, adopţie şi orice obligaţie legată de întreţinere (original şi copie)
 • Hotărâre privind plasamentul copilului (original şi copie)
 • Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, dacă este cazul (original şi copie)
 • Taloane de plată sau adeverinţe pentru alocaţia de stat
 • Adeverinţă din care să rezulte venitul brut şi net realizat de persoanele încadrate în muncă în luna precedentă
 • Cupoane de pensie din luna precedentă
 • Pentru persoanele care realizează venituri din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege – adeverinţe eliberate de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate

 • Cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
 • Copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: buletin de identitate/carte de identitate cu domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 • Certificat de naştere pentru copii minori sub 14 ani;
 • Copie contract de vânzare – cumpărare sau extras de carte funciară, contract de închiriere sau împuternicire notarială din partea proprietarului locuinţei( după caz);
 • Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii : adeverinţă de salariu cu venitul brut/net, cupon de pensie, cupon alocaţie de stat, alte venituri.

 • copie după certificatul de naştere a copilului
 • adeverinţă de sănătate a copilului
 • cerere din partea familiei de plasament prin care se solicită plasamentul copilului
 • adeverinţa de venit a familiei de plasament
 • copie după buletin/carte de identitate a familiei de plasament
 • adeverinţe medicale ale familiei de plasament
 • copie certificat de căsatorie pentru părinţi şi familia care solicită plasamentul
 • copie certificat de deces dacă este cazul
 • copie sentinţă de divorţ sau încredinţare a copiilor dacă este cazu
 • copie contract de locuinţă a familiei de plasament
 • copie contract de locuinţă a părinţilor
 • acordul scris al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani
 • acordul scris al ambilor părinţi privind stabilirea unei măsuri de protecţie privind copilul

 •  copie buletin de indentitate/carte de indentitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie
 • dovezi privind veniturile
 • acte medicale
 • adeverinţă de la forţele de muncă pentru persoanele apte de muncă
 • adeverinţă de la registrul agricol
 • adeverinţă de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă are asu nu autoturism sau alt mijloc de transport