Secretar

secretarm

Conform legilor în vigoare, secretarul orasului este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative .

Curriculum Vitae

 • 1994-1998 Liceul Teoretic Traian Constanta
 • 1998-2002 Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, diploma de licenta – media 9,24

Educatie complementara

 • Limbi straine – engleza, italiana, germana
 • Operare calculator
 • Voluntar in cadrul programului Onco-Hope al Asoc. Psihosomatica

 

 • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.
 • Secretarul este functionar public, numit de catre Prefect, pe baza propunerilor Consiliului local, la initiativa Primarului, pe baza de concurs sau de examen. Acesta se bucura de stabilitate în functie si se supune regulilor cuprinse în statutul functionarului public.
 • Secretarul îndeplineste atributiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.

Atributii

a) Coordoneaza, conduce si raspunde de buna functionare a Directiei Juridice si Administratie Publica Locala;
b) asigura cadrul juridic si buna functionare a activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatelor proprii de specialitate si pentru Consiliul Local;
c) pregateste si participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
d) avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului Local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
e) avizeaza pentru legalitate proiectele de dispozitii ale primarului si le contrasemneaza;
f) urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal, urmareste realizarea raspunsului in termenul legal prin intermediul sefilor de compartimente;
g) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Lcoal si efectuarea lucrarilor de secretariat;
h) asigura indeplinirea proiectelor de convocare a Consiliului Local;
i) pregateste temeinic si documentat proiectele de hotarari si alte lucrari supuse dezbaterii Consiliului Local;
j) organizeaza si conduce intreaga activitate de verificare si inregistrare a cererilor depuse de cetateni;
k) comunica si inainteaza in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel, autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate, actele emise de catre Consiliul Local sau de catre Primar;
l) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ, elaboreaza extrase sau copii de pe orice acte din arhiva Consiliului, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, elibereaza extrase sau copii de pe actele de stare civila;
m) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea lor cu actele originale, in conditiile legii;
n) asigura transparenta actiunilor organizate de Consiliul Local si Primarie si accesul liber, democratic al cetatenilor la informatiile publice.

Acorda audiente pe urmatoarele probleme:

 • Legea fondului funciar
 • Probleme sociale
 • Alte probleme de natura juridica

[dg]